لیست مطالب

انگلستان

توسط مدیر سایت تاریخ پنجشنبه, 7 تیر 1397

شرایط مهاجرت پرستار به انگلیس و خدمات بهداشتی این کشور دارای سابقه طولانی در استخدام پرستاران برای رسیدگی به کمبود پرستار است.

توسط مدیر سایت تاریخ شنبه, 7 مهر 1397

شرایط مهاجرت پرستار به انگلیس و خدمات بهداشتی این کشور دارای سابقه طولانی در استخدام پرستاران برای رسیدگی به کمبود پرستار است. الگوهای استخدام به طور منظم در پاسخ به تغییرات سیاسی و اقتصادی در حال نوسان هستند.